DUPROCIM


El Pla d'Actuació Municipal per a Emergències (PAM) és un instrument, de protecció civil de Catalunya, per a la gestió d'una emergència produïda per un incendi forestal o d'altres pertorbacions com inundacions, ventades, etc.

Els  municipis havien d'elaborar un pla per a cada una de les pertorbacions que podien afectar al municipi. A finals de l'any 2014 es modifica la normativa vigent mitjançant el Decret 155/2014, de 25 de novembre, el qual imposa l'obligació de redactar un Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per a tors els riscos del municipi (sísmic, químic, ventades, inundacions,...) i modifica l'estructura, contingut i objectius del PAM.

El pla d’atuació variarà en funció de les característiques de cada municipi i dels riscos que els hi afectin.

  • Municipis amb més de vint mil habitants
  • Municipis amb la consideració de turístics
  • Municipis considerats de risc especial per la seva situació geogràfica
  • Municipis considerats de risc especial per la seva activitat industrial
  • Municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern.
save your city

En cas que el municipi no estigui inclòs en cap dels punts esmentats anteriorment, es pot utilitzar igualment per a la millora de la protecció civil de qualsevol municipi.

Vectors S.L. elabora els plans en base a la informació facilitada pels ajuntaments i la recerca de la mateixa. Tramitem amb Protecció Civil la conformitat del pla abans de l’entrega per agilitzar el procés.

EBSAU

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Autoprotecció. Un document que ofereix criteris i recomenacions per establir les mesures i protocols de seguretat i d'autoprotecció en aquelles activitats i esdeveniments que es trobin fora de l’àmbit d’aplicació del Decret 30/2015.

 

Fondo

L'EBSAU vol contribuir a organitzar aquestes activitats amb les condicions de seguretat necessàries, i ajudar a preveure i donar resposta a possibles situacions d'emergència que puguin esdevenir durant la realització de l'esdeveniment.

Vectors S.L.  fem plans d’actuació a nivell local. Elaborem aquest document i en mantenim en contacte fins a la conformitat amb protecció civil.